August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

K U R U L U Ş

Birliğin Adı

Madde 1- Birliğin adı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğidir.

Birliğin kısa adı YHKB’dir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Birlik 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre teşekkül eden, tüzel kişiliği haiz bir kamu kuruluşudur.

Birliğin çalışma usül ve esaslarına ilişkin uygulamalarda 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise Belediye Kanunu uygulanır.

Birliğin Üyeleri

Madde 3- Birliğin üyeleri Amasya, Çorum, Tokat İl Özel İdareleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesidir.

Birliğin Merkezi ve Süresi

Madde 4- Birliğin merkezi Amasya olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Amacı

Madde 5- Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak, bölgede mevcut erozyonu giderici çalışmaları yapmak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Birliğin Görev ve Yetkileri

Madde 6- Birlik çalışma alanı içinde, üye mahalli idarelerin bölgesel ölçekte teker teker kendi imkanlarını aşan ve aşağıda sayılan hizmetler ile yetkili organlarınca ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri yerine getirir:

a- Yeşilırmak ve kollarının kirlenmesini ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici önlemler almak,

b- Görev alanı içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek,

c- Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak,

d- Yeşilırmak kıyısı ve havzasında bulunan diğer doğal kaynakları ve değerleri koruyucu tedbirleri almak,

e- Yeşilırmak ve havzasında erozyon ve her türlü toprak kaybını önlemek, ekonomik amaçlı ağaçlandırma ve mera ıslahı yapmak,

f- Yeşilırmak ve havzasında ve barajlarında, iktisadi kalkınmayı, haberleşme, ulaşım, eğitim ve iskan, turizm, kültür şartlarını iyileştirici her türlü genel ve özel projeler yaptırmak ve uygulamak, uygulatmak,

g- Yeşilırmak Havzasındaki her türlü kültür ve tabiat varlığıyla ilgili koruma, geliştirme, altyapı, üstyapı ve restorasyon, turizm ve tanıtım vb. projeleri yapmak, yaptırmak, uygulamak, uygulatmak.

Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuatın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle şirketler, ortaklıklar, kooperatif-şirketler kurar ve işletir. Yurtiçi ve dışı kuruluşlarla ilişki kurar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, iç ve dış piyasadan araç-gereç, iş makinesi kiralar, satın alır.

İç ve dış kuruluşlardan bağış kabul eder, kredi alır, döner sermaye oluşturur, tahvil çıkarır.

Birliğin Çalışma Alanı

Madde 7- Birliğin çalışma alanı, amacına yönelik faaliyetler olmak üzere birlik üyesi mahalli idarelerin sınırlarının içinde kalan alanı kapsar.

II. BÖLÜM

Birliğin Organları

Madde 8- Birlik organları şunlardır:

Birlik Meclisi

Birlik Encümeni

Birlik Başkanı

Birlik Meclisinin Kuruluşu

Madde 9- Birlik Meclisi; birliğe üye İllerin Valileri, Belediye Başkanları ve üye İller İl Genel ve Belediye Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri ikişer üye ile diğer üye tüzel kişilerin göndereceği ikişer üyeden oluşur.Birlik üyesi tüzel kişiler bu seçimi yaparken birer yedek üye seçerler. Seçilmiş üyelerin görev süreleri seçildikleri meclislerin görev süreleri ile sınırlıdır. Seçilmiş asıl üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda yedek üye Birlik Meclisine katılır.

Birlik Meclisi, Mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde Birlik Başkanının çağrısı üzerine Birlik Başkanının başkanlığında toplanır ve ilk iki yıl için üye illerin valileri arasından Birlik Başkanı ve Başkan Vekili ile meclis üyeleri arasından 2 katip üyeyi seçer. İki yıl sonunda tekrar seçim yapılır ve seçilen üyeler ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar. İl Valisinin başka bir göreve atanması durumunda yerine atanan il valisi görevi devralır. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır.

Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde – 10

a) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

b) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,

c) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

d) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

e) Birlik Encümenince hazırlanan programları onaylamak,

f) Birlik Encümenice hazırlanan bir önceki yıla ait çalışma raporları ile gelir-gider hesaplarını incelemek ve karara bağlamak,

g) Birlik Bütçesi ve kesin hesabı kabul etmek,

h) Birliğe üye mahalli idarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı nispet veya miktarını belirlemek, (Belirlenen oranı artırmak)

i) Birlik personelinin kadro sayıları ile ücretlerini tespit etmek,

j) D.P.T.’nın olumlu görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayına bağlı olmak üzere sonradan birliğe alınacak mahalli idare birimlerinin katılmalarına karar vermek,

k) Birlik adına borç alınmasına ve bağış kabulüne karar vermek,

l) Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, Birlik Başkan ve Encümenine verilecek yetkileri belirlemek,

m) Tüzükte değişiklik yapılmasına karar vermek ve bunu birlik meclisinin onayına sunmak,

n) Birliğin feshine karar vermek,

o) Tüzük gereği çıkarılacak yönetmelik ve yönergeleri tasdik etmek,

p) Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılmasına karar vermek,

q) Birlik encümenini, ve başkan vekilini seçmek,

r) Birlik amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemler hakkında gerekli kararları almak veya bu konularda encümene yetki vermek,

s) Taşınmaz mal alım-satım, trampa, bağış kabulü, mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi veya kaldırılması konularında karar almak veya encümene yetki vermek,

t) Başkan tarafından görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,

u) Birlik Başkanı, Birlik Encümeni ve Meclis üyelerinin huzur hakları, yolluk vs. özlük haklarını tespit etmek.

Birlik Meclisinin Toplantıları

Madde 11- Birlik Meclisi her yıl Ocak, Nisan ve Eylül aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Üye Mahalli İdare Meclislerinden birinin talebi, Başkanın veya meclis üyelerinin 1/3’nün yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Ancak, olağanüstü toplantılarda toplantıyı gerektiren konuların dışında konu görüşülemez.

Birlik Meclisi üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

İlk toplantıda nisap sağlanmadığı takdirde toplantı on beş gün ertelenir. İkinci toplantı hazır bulunan üyelerle yapılır.

Birlik Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılması, Birlik başkan ve katiplerinin seçimi, meclis gündeminin düzenlenmesi, toplantıların yönetimi ve düzeninin sağlanması, birlik meclisinin yetkileri, meclis kararlarına birlik başkanı veya ilgililer tarafından yapılacak itiraz, birlik meclisinin feshi konularında 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun Belediye Meclisine ilişkin hükümleri uygulanır.

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi

Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis, kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir. Meclis kararları, Amasya Valiliğine sunulmasıyla yürürlüğe girer.

Birlik Encümeninin Kuruluşu

Madde 13- Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve birlik meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile seçeceği altı üyeden oluşur.

Birlik Başkanı, Birlik Encümeninin tabii başkanıdır. Birlik Başkanı bulunmadığı hallerde bu görev, birlik başkanının görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri

Madde 14- Birlik encümeninin görevleri şunlardır:

a) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

b) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

c) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

d) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

e) Birlik bütçe taslağını incelemek,

f) Birliğin yıllık çalışma programını hazırlamak ve birlik meclisinin görüşüne sunmak,

g) Birliğin bir önceki yıla ait çalışma raporları ile gelir ve gider hesaplarını inceleyip meclise sunmak,

h) Birliğin yıllık programını uygulamak,

i) Program uygulamasının izlenmesi için üyeleri arasında iş bölümü yapmak,

j) Bütçedeki bir fasıl dahilindeki maddeler arasında münakale icrası,

k) Birlik parasının bütçeye ve birlik amaçlarına uygun olarak harcanmasını sağlamak ve 3 aylık periyotlarla denetlemek,

l) Kanunlardaki cezaların takdiri,

m) Birliğin alım, satım, kiraya verme, kiralama, borçlanma ve bağış vb. işlerini düzenlemek ve karara bağlamak,

n) Aylık cetvelleri tetkik etmek ve karara bağlamak,

o) Kesin hesapları tetkik ile görüşünü birlik meclisine sunmak,

p) Birlik Başkanının teklifi üzerine Birlik Müdürünü atamak,

Birlik Encümenin Toplantıları ve Karar Nisabı

Madde 15- Birlik Encümen Başkanınca belirlenen yer ve tarihte ayda bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasının oyları ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlanır.

Birlik Başkanı

Madde 16- Birlik Başkanı, mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde yapılacak ilk meclis toplantısında üye illerin valileri arasından bu tüzüğün 9. Maddesi doğrultusunda seçilir. İki yıl sonunda tekrar seçim yapılır ve seçilecek birlik başkanı yapılacak ilk mahallî idareler seçiminden sonra oluşacak yeni meclis başkanlık divanı seçimine kadar görev yapar. İl Valisinin başka bir göreve atanması durumunda yerine atanan İl Valisi görevi devralır.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 17

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a- Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine başkanlık etmek,

b- Birliği temsil etmek,

c- Birlik işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

d- Birliğin hak ve menfaatlerini korumak ve takip etmek,

e- Birlik bütçe taslağını çalışma plan ve programını, kesin hesap cetvellerini, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp, ilgili makamlara sunmak ve bütçeyi uygulamak,

f- Birlik bütçesinin harcama yetkilisi görevini yapmak, gerektiğinde Birlik Müdürüne harcama yetkisini vermek ve gelir ve giderinin takibini sağlamak,

g- Birlik Meclisinin ve Encümeninin kararlarını uygulamak,

h- Birlik adına şartsız bağışları kabul etmek,

i- Birlik Müdürünün teklifi üzerine birlik personelini atamak,

j- Birliğin taşınır ve taşınmaz malvarlığını yönetmek

Birlik Görevlilerinin Atanması, Görev Ve Yetkileri

Birlik Müdürünün Görevleri :

Madde 18- Birlik müdürü; Birlik Başkanının teklifi ve Encümenin kararı ile atanır. Birliğin yönetimi ve Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına, onun direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Hangi işlerin Birlik Müdürü tarafından yürütüleceği, Birlik Müdürü ve Encümen arasında yapılacak sözleşme esaslarına göre belirlenir. Ayrıca Birlik Başkanı; Birlik Müdürü ile yapılan hizmet sözleşmesi doğrultusunda hangi görev ve yetkilerini Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

Birlik Müdürü Birlik Personelinin birinci disiplin amiridir.

Birlik Personelinin Atanması :

Madde 19– Merkez büroda ve ofislerde çalışan birlik personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundaki esaslara göre Birlik Müdürünün önerisi üzerine, Encümen kararı ve Birlik Başkanının onayı ile atanır. 5355 sayılı kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanunun personel istihdamına ilişkin hükümleri uygulanır.

Birliğe ait iktisadi nitelikli ve serbest piyasa şartlarına göre çalışması gereken işletmelerde çalışacak personelin alınması, bu işletmelere ait çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Birlik sözleşmeli personel, geçici işçi istihdam edebilir ve diğer kurumlardan görevlendirme suretiyle personel çalıştırabilir

Birlik Muhasebe Müdürünün Görevleri

Madde 20-

a- Birlik Başkanı adına Birliğin bütçesini hazırlamak,

b- Birliğin gelir ve gider bütçeleri ile ilgili defter kayıtlarını tutmak ve hesap işlerini yapmak,

c- Birlik bütçesine konulan gelirleri tahsil etmek veya ettirmek,

d- Birlik gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sağlamak,

e- Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan krediler ile ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup etmek, mahsup dışı kalan avans ve kredi varsa araştırarak mahsubunu sağlamak,

f- Birlik Başkanı adına bütçe kesin hesaplarını hazırlamak ve yetkili kurulların onayına sunmak,

g- Mevzuatla saymanlarına verilen diğer görevleri yapmak,

Birlik Muhasebe Müdürü, Belediye Muhasebe usulü hakkındaki tüzük ve diğer mevzuat ile Saymanlara verilen yükümlülüklerle sorumludur.

III. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri

Madde 21- Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

b) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

c) Kira ve faiz gelirleri.

d) Her yıl Birlik Meclisince belirlenecek oran dahilinde üye İl Özel İdarelerinin bir önceki yılki bütçe gelirleri üzerinden alınacak yıllık katılma payları,

e) Genel, Özel ve Katma Bütçeli İdareler ile diğer kamu kuruluşlarınca aktarılacak fon, yardım ve ödenekler,

f) T.C. Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınacak kredi ve yardımlar,

g) Üye İl Özel İdarelerine götürülecek hizmetlere katılma payları,

h) Ulusal ve uluslararası kişi kurum kuruluş ve fonlardan sağlanacak her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışlar,

i) Mevzuata göre birlik adına tahsil edilecek eşitli gelirler

Birliğin Giderleri

Madde 22- Birliğin giderleri şunlardır:

a) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

b) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

c) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

d) Dava takip ve icra giderleri.

e) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

f) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

g) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

h) Kanun ve tüzükle birliğe verilen görev ve hizmetleri karşılamak için yapılan harcamalar,

i) Birlik idaresinin yönetim giderleri,

j) Birlik Meclisi ve Birlik Encümen üyeleri ile başkan, başkan vekilinin yolluk ve diğer giderleri,

k) Özel Kanun, Birlik Meclisi Kararı, ilam ve sözleşmelere dayanan harcamalar ve borçlar,

l) Birlik Meclisince belirlenecek diğer giderler,

m) Düşünülmeyen giderler,

n) Çeşitli giderler,

Birliğin Bütçesi

Madde 23- Birlik bütçesi, takvim yılına göre hazırlanır. Bütçe bir yıla ait gelir ve giderlerini gösterir ve birlik gelirlerinin toplanmasına, harcanmasına ve izlenmesinin yapılmasına izin verir.

Birlik Meclisi bütçenin gelir ve gider cetvellerini görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Bütçe kararnamesinde gelir ve gider toplamları, birlik encümenine verilen yetkiler, birlik üyelerinden toplanacak katılma paylarının taksit süreleri ve tahsil tarihleri, birliğin göreceği hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ait tarifler ile ilgili diğer hususlar maddeler halinde açıklanır. Kararnameye, kanun ve diğer mevzuata aykırı madde konulamaz.

Birlik Meclisi birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek bütçe kararnamesini madde madde, gelir ve gider bütçesini ise bölüm bölüm inceler ve gerekiyorsa değiştirerek kabul eder. Bütçe hukuka uygunluk açısından incelenmek üzere Amasya Valiliğine gönderilir. Birliğin bütçesi birlik meclisinin diğer kararları gibi usulüne göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Harcama Yetkilisi

Madde 24– Birlik Başkanı, Birlik Bütçesinin ita amiridir. Birlik Başkanı yazılı olarak ve kapsamını belirtmek şartıyla bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

Birliğin Parası ve Ödeme Şekli

Madde 25- Birlik parası milli bankalardan bir veya bir kaçında muhafaza edilir. Ödemeler ödeme talimatı ile yapılır.

Satın Alma, İhale ve Hesap İşleri

Madde 26- İşletme ve ortaklıklar hariç birlik, alım, satım ve ihalelerinde genel hükümler uygulanır. Birlik 4734 sayılı KİK na, 2886 sayılı DİK na ve 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununa tabidir. Hesap işlerinde genel muhasebe usulü uygulanır.

Tutulacak Defterler

Madde 27- Birlik; meclis ve encümen karar defterleri, gelir-gider defteri, üye kayıt defteri, gelen-giden evrak kayıt defteri, banka cari defteri, avans ve kredi defteri, adi emanet defteri, demirbaş defterleri ile işlemlerin gerektirdiği diğer defterleri tutarlar.

Birliğin gelirleri, bir alındı belgesi ile tahsil edilir ve paraları bankada muhafaza edilir.

Birliğin giderleri Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evrak ile yapılır.

Birlik, bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Sözleşmeler

Madde 28- Sözleşmeler, taahhütler Birlik Encümeni kararı ile yapılır.

IV. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Birliğin ve Üyelerin Sorumluluğu

Madde 29– Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan sorumluluk, hiçbir şekilde üyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe Katılma, Birlikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 30- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen İl Özel İdareleri ve diğer mahalli idare birimleri, karar organlarınca alınacak katılma kararlarının birlik meclisince kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile üye olurlar.

Üye Mahalli İdarelerden her hangi birisi bu tüzük ile tesbit ve tayin edilen yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde birlik meclisinin onayı ile birlikten çıkarılırlar. Bu takdirde ayrılan üyenin birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile bloke edilir ve birlik meclisi kararına göre işlem yapılır.

Birliğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 31- Birlik, birlik meclisi üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla alacağı kararla fesh edilebilir.

Birliğin tasfiyesini, Birlik merkezinin mülki idare amiri tarafından görevlendirilen üç kamu görevlisi yürütür ve en geç bir yıl içinde sonuçlandırır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye Mahalli İdarelerin hisseleri oranında dağıtılır.

Yönetmelik

Madde 32- Birlik gerekli görülen hallerde Birlik Meclisinin kararı ile yönetmelikler ve yönergeler çıkarabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 33- Birlik Tüzük değişikliği, Birlik Meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı üzerine, İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.

Yürürlük

Madde 34- İş bu tüzük, Birlik Meclisinin olumlu kararının alınmasından sonra İçişleri Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu tüzük hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Birlik 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre teşekkül eden, tüzel kişiliği haiz bir kamu kuruluşudur.

Birliğin çalışma usül ve esaslarına ilişkin uygulamalarda 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise Belediye Kanunu uygulanır.

Birliğin Üyeleri

Madde 3- Birliğin üyeleri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İl Özel İdareleridir.

Birliğin Merkezi ve Süresi

Madde 4- Birliğin merkezi Amasya olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Amacı

Madde 5- Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak, bölgede mevcut erozyonu giderici çalışmaları yapmak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Birliğin Görev ve Yetkileri

Madde 6- Birlik çalışma alanı içinde, üye mahalli idarelerin bölgesel ölçekte teker teker kendi imkanlarını aşan ve aşağıda sayılan hizmetler ile yetkili organlarınca ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri yerine getirir:

a- Yeşilırmak ve kollarının kirlenmesini ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici önlemler almak,

b- Görev alanı içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek,

c- Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak,

d- Yeşilırmak kıyısı ve havzasında bulunan diğer doğal kaynakları ve değerleri koruyucu tedbirleri almak,

e- Yeşilırmak ve havzasında erozyon ve her türlü toprak kaybını önlemek, ekonomik amaçlı ağaçlandırma ve mera ıslahı yapmak,

f- Yeşilırmak ve havzasında ve barajlarında, iktisadi kalkınmayı, haberleşme, ulaşım, eğitim ve iskan, turizm, kültür şartlarını iyileştirici her türlü genel ve özel projeler yaptırmak ve uygulamak, uygulatmak,

g- Yeşilırmak Havzasındaki her türlü kültür ve tabiat varlığıyla ilgili koruma, geliştirme, altyapı, üstyapı ve restorasyon, turizm ve tanıtım vb. projeleri yapmak, yaptırmak, uygulamak, uygulatmak.

Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuatın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle şirketler, ortaklıklar, kooperatif-şirketler kurar ve işletir. Yurtiçi ve dışı kuruluşlarla ilişki kurar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, iç ve dış piyasadan araç-gereç, iş makinesi kiralar, satın alır.

İç ve dış kuruluşlardan bağış kabul eder, kredi alır, döner sermaye oluşturur, tahvil çıkarır.

Birliğin Çalışma Alanı

Madde 7- Birliğin çalışma alanı, amacına yönelik faaliyetler olmak üzere birlik üyesi mahalli idarelerin sınırlarının içinde kalan alanı kapsar.

II. BÖLÜM

Birliğin Organları

Madde 8- Birlik organları şunlardır:

Birlik Meclisi

Birlik Encümeni

Birlik Başkanı

Birlik Meclisinin Kuruluşu

Madde 9- Birlik Meclisi; birliğe üye İllerin Valileri ve üye İller İl Genel Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri ikişer üye ile diğer üye tüzel kişilerin göndereceği ikişer üyeden oluşur. Birlik üyesi tüzel kişiler bu seçimi yaparken birer yedek üye seçerler. Seçilmiş üyelerin görev süreleri seçildikleri meclislerin görev süreleri ile sınırlıdır. Seçilmiş asıl üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda yedek üye Birlik Meclisine katılır.

Birlik Meclisi, Mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde Birlik Başkanının çağrısı üzerine Birlik Başkanının başkanlığında toplanır ve ilk iki yıl için üye illerin valileri arasından Birlik Başkanı ve Başkan Vekili ile meclis üyeleri arasından 2 katip üyeyi seçer. İki yıl sonunda tekrar seçim yapılır ve seçilen üyeler ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar. İl Valisinin başka bir göreve atanması durumunda yerine atanan il valisi görevi devralır. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır.

Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde – 10

a) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

b) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,

c) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

d) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

e) Birlik Encümenince hazırlanan programları onaylamak,

f) Birlik Encümenice hazırlanan bir önceki yıla ait çalışma raporları ile gelir-gider hesaplarını incelemek ve karara bağlamak,

g) Birlik Bütçesi ve kesin hesabı kabul etmek,

h) Birliğe üye mahalli idarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı nispet veya miktarını belirlemek, (Belirlenen oranı artırmak)

i) Birlik personelinin kadro sayıları ile ücretlerini tespit etmek,

j) D.P.T.’nın olumlu görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayına bağlı olmak üzere sonradan birliğe alınacak mahalli idare birimlerinin katılmalarına karar vermek,

k) Birlik adına borç alınmasına ve bağış kabulüne karar vermek,

l) Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, Birlik Başkan ve Encümenine verilecek yetkileri belirlemek,

m) Tüzükte değişiklik yapılmasına karar vermek ve bunu birlik meclisinin onayına sunmak,

n) Birliğin feshine karar vermek,

o) Tüzük gereği çıkarılacak yönetmelik ve yönergeleri tasdik etmek,

p) Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılmasına karar vermek,

q) Birlik encümenini, ve başkan vekilini seçmek,

r) Birlik amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemler hakkında gerekli kararları almak veya bu konularda encümene yetki vermek,

s) Taşınmaz mal alım-satım, trampa, bağış kabulü, mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi veya kaldırılması konularında karar almak veya encümene yetki vermek,

t) Başkan tarafından görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,

u) Birlik Başkanı, Birlik Encümeni ve Meclis üyelerinin huzur hakları, yolluk vs. özlük haklarını tespit etmek.

Birlik Meclisinin Toplantıları

Madde 11- Birlik Meclisi her yıl Ocak, Nisan ve Eylül aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Üye Mahalli İdare Meclislerinden birinin talebi, Başkanın veya meclis üyelerinin 1/3’nün yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Ancak, olağanüstü toplantılarda toplantıyı gerektiren konuların dışında konu görüşülemez.

Birlik Meclisi üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

İlk toplantıda nisap sağlanmadığı takdirde toplantı on beş gün ertelenir. İkinci toplantı hazır bulunan üyelerle yapılır.

Birlik Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılması, Birlik başkan ve katiplerinin seçimi, meclis gündeminin düzenlenmesi, toplantıların yönetimi ve düzeninin sağlanması, birlik meclisinin yetkileri, meclis kararlarına birlik başkanı veya ilgililer tarafından yapılacak itiraz, birlik meclisinin feshi konularında 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun Belediye Meclisine ilişkin hükümleri uygulanır.

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi

Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis, kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir. Meclis kararları, Amasya Valiliğine sunulmasıyla yürürlüğe girer.

Birlik Encümeninin Kuruluşu

Madde 13- Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve birlik meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile seçeceği altı üyeden oluşur.

Birlik Başkanı, Birlik Encümeninin tabii başkanıdır. Birlik Başkanı bulunmadığı hallerde bu görev, birlik başkanının görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri

Madde 14- Birlik encümeninin görevleri şunlardır:

a) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

b) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

c) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

d) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

e) Birlik bütçe taslağını incelemek,

f) Birliğin yıllık çalışma programını hazırlamak ve birlik meclisinin görüşüne sunmak,

g) Birliğin bir önceki yıla ait çalışma raporları ile gelir ve gider hesaplarını inceleyip meclise sunmak,

h) Birliğin yıllık programını uygulamak,

i) Program uygulamasının izlenmesi için üyeleri arasında iş bölümü yapmak,

j) Bütçedeki bir fasıl dahilindeki maddeler arasında münakale icrası,

k) Birlik parasının bütçeye ve birlik amaçlarına uygun olarak harcanmasını sağlamak ve 3 aylık periyotlarla denetlemek,

l) Kanunlardaki cezaların takdiri,

m) Birliğin alım, satım, kiraya verme, kiralama, borçlanma ve bağış vb. işlerini düzenlemek ve karara bağlamak,

n) Aylık cetvelleri tetkik etmek ve karara bağlamak,

o) Kesin hesapları tetkik ile görüşünü birlik meclisine sunmak,

p) Birlik Başkanının teklifi üzerine Birlik Müdürünü atamak,

Birlik Encümenin Toplantıları ve Karar Nisabı

Madde 15- Birlik Encümen Başkanınca belirlenen yer ve tarihte ayda bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasının oyları ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlanır.

Birlik Başkanı

Madde 16- Birlik Başkanı, mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde yapılacak ilk meclis toplantısında üye illerin valileri arasından bu tüzüğün 9. Maddesi doğrultusunda seçilir. İki yıl sonunda tekrar seçim yapılır ve seçilecek birlik başkanı yapılacak ilk mahallî idareler seçiminden sonra oluşacak yeni meclis başkanlık divanı seçimine kadar görev yapar. İl Valisinin başka bir göreve atanması durumunda yerine atanan İl Valisi görevi devralır.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 17

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a- Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine başkanlık etmek,

b- Birliği temsil etmek,

c- Birlik işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

d- Birliğin hak ve menfaatlerini korumak ve takip etmek,

e- Birlik bütçe taslağını çalışma plan ve programını, kesin hesap cetvellerini, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp, ilgili makamlara sunmak ve bütçeyi uygulamak,

f- Birlik bütçesinin harcama yetkilisi görevini yapmak, gerektiğinde Birlik Müdürüne harcama yetkisini vermek ve gelir ve giderinin takibini sağlamak,

g- Birlik Meclisinin ve Encümeninin kararlarını uygulamak,

h- Birlik adına şartsız bağışları kabul etmek,

i- Birlik Müdürünün teklifi üzerine birlik personelini atamak,

j- Birliğin taşınır ve taşınmaz malvarlığını yönetmek

Birlik Görevlilerinin Atanması, Görev Ve Yetkileri

Birlik Müdürünün Görevleri :

Madde 18- Birlik müdürü; Birlik Başkanının teklifi ve Encümenin kararı ile atanır. Birliğin yönetimi ve Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına, onun direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Hangi işlerin Birlik Müdürü tarafından yürütüleceği, Birlik Müdürü ve Encümen arasında yapılacak sözleşme esaslarına göre belirlenir. Ayrıca Birlik Başkanı; Birlik Müdürü ile yapılan hizmet sözleşmesi doğrultusunda hangi görev ve yetkilerini Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

Birlik Müdürü Birlik Personelinin birinci disiplin amiridir.

Birlik Personelinin Atanması :

Madde 19– Merkez büroda ve ofislerde çalışan birlik personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundaki esaslara göre Birlik Müdürünün önerisi üzerine, Encümen kararı ve Birlik Başkanının onayı ile atanır. 5355 sayılı kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanunun personel istihdamına ilişkin hükümleri uygulanır.

Birliğe ait iktisadi nitelikli ve serbest piyasa şartlarına göre çalışması gereken işletmelerde çalışacak personelin alınması, bu işletmelere ait çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Birlik sözleşmeli personel, geçici işçi istihdam edebilir ve diğer kurumlardan görevlendirme suretiyle personel çalıştırabilir

Birlik Muhasebe Müdürünün Görevleri

Madde 20-

a- Birlik Başkanı adına Birliğin bütçesini hazırlamak,

b- Birliğin gelir ve gider bütçeleri ile ilgili defter kayıtlarını tutmak ve hesap işlerini yapmak,

c- Birlik bütçesine konulan gelirleri tahsil etmek veya ettirmek,

d- Birlik gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sağlamak,

e- Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan krediler ile ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup etmek, mahsup dışı kalan avans ve kredi varsa araştırarak mahsubunu sağlamak,

f- Birlik Başkanı adına bütçe kesin hesaplarını hazırlamak ve yetkili kurulların onayına sunmak,

g- Mevzuatla saymanlarına verilen diğer görevleri yapmak,

Birlik Muhasebe Müdürü, Belediye Muhasebe usulü hakkındaki tüzük ve diğer mevzuat ile Saymanlara verilen yükümlülüklerle sorumludur.

III. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri

Madde 21- Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

b) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

c) Kira ve faiz gelirleri.

d) Her yıl Birlik Meclisince belirlenecek oran dahilinde üye İl Özel İdarelerinin bir önceki yılki bütçe gelirleri üzerinden alınacak yıllık katılma payları,

e) Genel, Özel ve Katma Bütçeli İdareler ile diğer kamu kuruluşlarınca aktarılacak fon, yardım ve ödenekler,

f) T.C. Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınacak kredi ve yardımlar,

g) Üye İl Özel İdarelerine götürülecek hizmetlere katılma payları,

h) Ulusal ve uluslararası kişi kurum kuruluş ve fonlardan sağlanacak her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışlar,

i) Mevzuata göre birlik adına tahsil edilecek eşitli gelirler

Birliğin Giderleri

Madde 22- Birliğin giderleri şunlardır:

a) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

b) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

c) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

d) Dava takip ve icra giderleri.

e) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

f) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

g) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

h) Kanun ve tüzükle birliğe verilen görev ve hizmetleri karşılamak için yapılan harcamalar,

i) Birlik idaresinin yönetim giderleri,

j) Birlik Meclisi ve Birlik Encümen üyeleri ile başkan, başkan vekilinin yolluk ve diğer giderleri,

k) Özel Kanun, Birlik Meclisi Kararı, ilam ve sözleşmelere dayanan harcamalar ve borçlar,

l) Birlik Meclisince belirlenecek diğer giderler,

m) Düşünülmeyen giderler,

n) Çeşitli giderler,

Birliğin Bütçesi

Madde 23- Birlik bütçesi, takvim yılına göre hazırlanır. Bütçe bir yıla ait gelir ve giderlerini gösterir ve birlik gelirlerinin toplanmasına, harcanmasına ve izlenmesinin yapılmasına izin verir.

Birlik Meclisi bütçenin gelir ve gider cetvellerini görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Bütçe kararnamesinde gelir ve gider toplamları, birlik encümenine verilen yetkiler, birlik üyelerinden toplanacak katılma paylarının taksit süreleri ve tahsil tarihleri, birliğin göreceği hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ait tarifler ile ilgili diğer hususlar maddeler halinde açıklanır. Kararnameye, kanun ve diğer mevzuata aykırı madde konulamaz.

Birlik Meclisi birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek bütçe kararnamesini madde madde, gelir ve gider bütçesini ise bölüm bölüm inceler ve gerekiyorsa değiştirerek kabul eder. Bütçe hukuka uygunluk açısından incelenmek üzere Amasya Valiliğine gönderilir. Birliğin bütçesi birlik meclisinin diğer kararları gibi usulüne göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Harcama Yetkilisi

Madde 24– Birlik Başkanı, Birlik Bütçesinin ita amiridir. Birlik Başkanı yazılı olarak ve kapsamını belirtmek şartıyla bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

Birliğin Parası ve Ödeme Şekli

Madde 25- Birlik parası milli bankalardan bir veya bir kaçında muhafaza edilir. Ödemeler ödeme talimatı ile yapılır.

Satın Alma, İhale ve Hesap İşleri

Madde 26- İşletme ve ortaklıklar hariç birlik, alım, satım ve ihalelerinde genel hükümler uygulanır. Birlik 4734 sayılı KİK na, 2886 sayılı DİK na ve 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununa tabidir. Hesap işlerinde genel muhasebe usulü uygulanır.

Tutulacak Defterler

Madde 27- Birlik; meclis ve encümen karar defterleri, gelir-gider defteri, üye kayıt defteri, gelen-giden evrak kayıt defteri, banka cari defteri, avans ve kredi defteri, adi emanet defteri, demirbaş defterleri ile işlemlerin gerektirdiği diğer defterleri tutarlar.

Birliğin gelirleri, bir alındı belgesi ile tahsil edilir ve paraları bankada muhafaza edilir.

Birliğin giderleri Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evrak ile yapılır.

Birlik, bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Sözleşmeler

Madde 28- Sözleşmeler, taahhütler Birlik Encümeni kararı ile yapılır.

IV. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Birliğin ve Üyelerin Sorumluluğu

Madde 29– Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan sorumluluk, hiçbir şekilde üyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe Katılma, Birlikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 30- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen İl Özel İdareleri ve diğer mahalli idare birimleri, karar organlarınca alınacak katılma kararlarının birlik meclisince kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile üye olurlar.

Üye Mahalli İdarelerden her hangi birisi bu tüzük ile tesbit ve tayin edilen yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde birlik meclisinin onayı ile birlikten çıkarılırlar. Bu takdirde ayrılan üyenin birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile bloke edilir ve birlik meclisi kararına göre işlem yapılır.

Birliğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 31- Birlik, birlik meclisi üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla alacağı kararla fesh edilebilir.

Birliğin tasfiyesini, Birlik merkezinin mülki idare amiri tarafından görevlendirilen üç kamu görevlisi yürütür ve en geç bir yıl içinde sonuçlandırır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye Mahalli İdarelerin hisseleri oranında dağıtılır.

Yönetmelik

Madde 32- Birlik gerekli görülen hallerde Birlik Meclisinin kararı ile yönetmelikler ve yönergeler çıkarabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 33- Birlik Tüzük değişikliği, Birlik Meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı üzerine, İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.

Yürürlük

Madde 34- İş bu tüzük, Birlik Meclisinin olumlu kararının alınmasından sonra İçişleri Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu tüzük hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.